Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarında Kişizel Verilerinizin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni.


• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.
Ayrıca gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir.
Bu gizlilik ilkeleri mobil uygulamaları ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel veriler, kimlik (ad ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası) kullanıcı adı, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler ( IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekleştireceği hareketler vb.), ile ilgili bilgiler ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi Nedir?

*Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, her türlü üyelik formu, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve benzeri elektronik, sözlü ve yazılı kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.
Kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi ya da Uygulamaları kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile ya da çeşitli yazılımsal analiz araçları ile elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
*Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde şirketimiz ya da şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.
*Ürün ve/veya hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunmakta sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen, meşru menfaatimiz bulunduğu için
*Ürünlerimiz ile ilgili sizlere daha etkin tanıtım ve bilgilendirme yapabilmek, siz değerli kullanıcıların ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesini ve bu kapsamda ihtiyaçlarınıza uygun bilgiler vermek ve tanıtım yapmakta sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen, meşru menfaatimiz bulunduğu için
*Kişisel bilgi ve verileri; tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalar ile paylaşmak, kendi proje, uygulama, kampanya vb. faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı sms, elektronik posta göndermek, bu kapsamda yönlendirmelerde bulunmak ve bu yönden sınıflandırılma ve belli bir not sistemine tabi tutmak amacıyla,
*Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,
* Ayrıca düzenleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.
*5651 sayılı Yasa’da belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
* Uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir.
Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,
*Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi, satın almış olduğunuz ürünlerin size uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, ürün ile ilgili ödemenizi yapabilmeniz amacıyla, şirketimizin iş ortaklarına ya da iştiraklerine,
*İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
* Bunun dışında söz konusu kişisel bilgi ve verileri; önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak tarafınıza bilgilendirme, reklam amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalara,
* Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
* Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara
*Hizmet kalitemizi geliştirmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verilerini analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere,
*Kişisel verilerinizi anonim hale getirerek satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için firmalara
*Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza
*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere. aktarılabilecektir.
Kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, pazarlamasiparis[at]tppd.com.tr e-posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.